دستگاه CNC کار بر روی کامپوزیت پنل

دستگاه CNC کار بر روی کامپوزیت پنل

VA 3010

برای برش و در آوردن شکل های مورد نیاز بر روی ورق های کامپوزیتی نما
دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 6 کلمپ

دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 6 کلمپ

ZC 3010

برای ماشین کاری انواع پروفیل های آلومینیوم در اندازه های متنوع
دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 12 کلمپ

دستگاه CNC پردازش پروفیل آلومینیوم - 12 کلمپ

ZC 3020

برای ماشین کاری انواع پروفیل های آلومینیوم در اندازه های متنوع